home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdź nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Stabilizacja gruntu

Celem tego procesu jest doprowadzenie podłoża do stanu, w którym jego parametry związane z wytrzymałością i nośnością spełnią zakładane wymagania projektowe. Stabilizacja gruntu cementem, bądź innym spoiwem pozwala uniknąć kosztownych wymian gruntu oraz zminimalizować tradycyjne warstwy z kruszywa.

Nowoczesne i ekologiczne stabilizowanie gruntu

Opracowane w laboratoriach i wdrożone w budownictwie nowe komponenty, uzupełniające dotychczasowe spoiwa, wprowadzają nas w nową erę stabilizacji gruntu. Chodzi tu o środki jonowymienne, czy hydrofobowe, które obecnie stały się powszechnie wykorzystywane w procesie wzmacniania podłoża.

Nasza firma korzysta między innymi z jonowymiennych dodatków takich jak Infracrete, Geocrete, Geosta, Roadbond En-1, UPD. Odpowiednie wykorzystanie tego typu komponentów prowadzi do znacznego wzrostu wytrzymałości na ściskanie, zwiększenia statycznego i dynamicznego modułu odkształcenia, wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie, a także powoduje wzrost mrozoodporności bez powstania pęknięć. Z kolei ziarnisty dodatek hydrofobowy SiccaBASE zwiększa w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.

Na czym polega stabilizacja podłoża

Procesowi poddawane są grunty rodzime, których próbka jest badana geotechnicznie w laboratorium, a wyniki testów pozwalają określić, optymalną ilość spoiwa potrzebną w procesie stabilizacji gruntu, zgodnie z normą PN-S-96012:1997. Wszystkie materiały, które wykorzystujemy do przeprowadzania stabilizacji gruntu cementem czy innym spoiwem, spełniają jej wytyczne.

Istnieją dwie metody przygotowania mieszanki do stabilizacji cementem: in situ oraz in place. Ten drugi sposób wymaga wykorzystania maszyny stacjonarnej KMA. Jej praca kontrolowana jest elektronicznie, jednak wykonany produkt jak i materiały potrzebne do wykonania stabilizacji należy przewieźć na miejsce, co zwiększa koszty całego procesu. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest wykonanie stabilizacji podłoża na miejscu. W tym celu używa się specjalistycznych recyklerów, które pracują dokładnie tam, gdzie prowadzone są prace.

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu (in situ)

Jest to proces technologiczny polegający na dozowaniu odpowiednio dobranego spoiwa, według przygotowanej receptury laboratoryjnej, na uprzednio zniwelowanym do wymaganych rzędnych podłożu. Kolejnym etapem jest przejazd recyklera, którego bęben miesza rozłożone spoiwo wraz z podłożem na zadaną głębokość (zwykle 15 - 45 cm). Po przemieszaniu gruntu ze spoiwem uzyskujemy mieszankę, która w następnej fazie prac podlega wałowaniu (zagęszczaniu) i profilowaniu pod zadane cechy geometryczne. Ostatnim etapem prac jest pielęgnacja ustabilizowanej warstwy, poprzez polewanie wodą.

Zalety Zastosowanie Przykład stabilizacji gruntu spoiwem TERRAMIX N 22,5 - budowa drogi leśnej

przed stabilizacją         dozowanie spoiwa         mieszanie
    przed stabilizacją                                                  dozowanie spoiwa                                           mieszanie gruntu ze spoiwem
wstępne zagęszczenie         równanie         ostateczne wałowanie
wstępne zagęszczenie                                                  równanie                                                   ostateczne wałowanie
gotowa droga leśna
gotowa droga leśna

stabilizacja gruntu

design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel. 604176304, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl